و ع د ت ه

˘ا ا (٥ اذإ : ا % ! e h U (٦ ٙصددح ةد ديݠغݯك 19 ݗد ديفݦكں ق لعݯݸكا ݙ ݠݳكا ل ݗددب ع فد ݙاقإ ݤ ت ݗد دقو 19 ݗد ديفݦك ݥ ع ݙ ݢݹكا ݞ غں )ێݙخ£ ع قاݦمو ݤ ملأا ة مݦݢݹݸك نݦعںصت نݦفݡݦم ص ٌيف ݸعڻ ݥ ككو ،ݙ ݠݳكا ل ݗب ق صقݲݯدددسا ݙ يْصعم ة دصع . ˙ 4 او 56(ا!7 ةدˇ 4 ˙ 8!9 لو, ˙ 9 4 ا تار˝ ز ب!b ا لود ى,dا – ندر)ا -!= ) و ا - ا

2023-01-28
    ع ب ـو د
  1. سلاسل و كتب تبدأ بحروف ظ ع غ ف