و سیعلم الذین ظلمو ای منقلب ینقلبون

هوچی گری یعنی دعوای زرگری درست کنی و هوادار از همه چی بی خبر ب جان هم بندازی و حقوق میلیاردی آنها به جا باشد. نه اینکه کار اشتباه نداشته باشند، اما در میانگین عملکردشان، موفقیت‌ها

2023-02-09
    من هي الزوجه المحرمه ع زوجها
  1. سوره شعرا
  2. زندان مرکزی کرج
  3. وسیعلم الذین ظلمو ای منقلب ینقلبون
  4. و سیعلم الذین ظلمو ای منقلب ینقلبون
  5. 7 الأعراف Al-Araaf
  6. دردناک و جانسوز را به شدت