ه اد ي

ـالة حاسـ. َه ي لع َقٌف ـت م ُُن ُ مُيُ د ُي أُىُ لُع ُا ُنُلُُر ُ فاُكُلاُُب رُ ُغُلاُهُد ُع ُيُاُ موُ ُاُ نُلُُر اُد ُيُاُم ُاُ نُـ فر ُُ عُُل ُه ُـ فُ،ُُ ة نُُس لاُُل ُه ُأُىُ لُ عُاوُض ُق ُـ ي ُلُُم ُ nُاو ُنُك ُي ُُن أ اي‍ج‍اد ارت‍ب‍اط دوب‍اره‌ ان‍س‍ان‌ ب‍ا طب‍ي‍ع‍ت‌ و آش‍ت‍ي‌ ب‍ش‍ر ب‍ا آن‌ از اه‍داف‌ اس‍اس‍ي‌ اي‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ م‍ي‌ ب‍اش‍د ب‍ازي‍اب‍ي‌ ه‍وي‍ت‌ اي‍ران‍ي‌ -اس‍لام‍ي

2023-01-28
    جنى و عبدالخالق
  1. ‫ت ق‬ ‫ة‬
  2. ه ر
  3. د ˆ 4 وا ن 6ه 7 6 ار د ˆ 3 ئد اد ف ه 1 2 % (! د